polityka prywatności i cookie

KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU INTERNETOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy że:

Administratorem Twoich danych jest:

Hodowla Alpak Coniraya ul. Zakrzeńskiego 48, 32-091 Sieborowice, Polska

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się poprzez e-mail: rodo@coniraya.com.pl

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

• działalność marketingowa
• analiza aktywności na stronie internetowej
• opracowywanie danych statystycznych

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Pozostawienie Twoich danych na stronach: www.coniraya.com.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, która wynika również z osobistych ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Brak zgody na pozostawienie Twoich danych uniemożliwi nam przesyłanie do Ciebie informacji marketingowych oraz informacji o konkursach.

 

Kto może otrzymać Twoje dane? Gdzie mogą być przekazywane Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są lub mogą być pracownicy i współpracownicy Hodowla Alpak Coniraya oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem i utrzymaniem serwisów internetowych, oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.
Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z poza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z firmami: Google Analytics, Google AdWords, Facebook oraz Pixel.

 

Profilowanie i monitorowanie Twoich aktywności na naszych stronach internetowych:

Twoje dane podlegają automatycznemu profilowaniu, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Twoich aktywności na naszej stronie internetowej, możesz skorzystać z aplikacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii informatycznych Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

 

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo żądać od Hodowla Alpak Coniraya ul. Zakrzeńskiego 48, 32-091 Sieborowice, Polska sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymywania i przekazywania innemu administratorowi, dostępu/wglądu do przekazywanych danych osobowych, a ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy abyś zmienił ustawienia swojej przeglądarki.

 

Jak dbamy o Bezpieczeństwo Twoich danych?

Twoje dane są przetwarzane przez Hodowla Alpak Coniraya ul. Zakrzeńskiego 48, 32-091 Sieborowice, Polska za pomocą systemów informatycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłania danych, certyfikaty SSL, okresowe aktualizacje oprogramowania) z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

 

INFORMATION CLAUSE OF THE WEBSITES

 

Subject to Art. 13(1) and (2) of the GDPR (Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 dated 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC), we inform that:

 

The Controller of your data is:
Hodowla Alpak Coniraya ul. Zakrzeńskiego 48, 32-091 Sieborowice, Polska

You may contact with the Inspector for Personal Data Protection by e-mail: rodo@coniraya.com.pl

 

What is the purpose of processing your personal data?

• marketing activities
• analysis of activity on the website
• preparing data statistics

 

Why do we process your data?

Leaving your data on the websites is voluntary. Your consent, which also results from personal settings of your Internet browser, is the basis for data processing. Lack of consent for leaving your data disallows our sending you marketing information and information on the competitions.

 

Who may receive you data? Where your data may be transferred?

The receivers of your data are or may be the employees and partners of Hodowla Alpak Coniraya ul. Zakrzeńskiego 48, 32-091 Sieborowice, Polska as well as the subcontractors of services related to marketing and maintenance of the websites, including the supplier of newsletter service and Google Anlaytics, Google AdWords, Facebook Pixel. The indicated receivers undertook to process personal data in a manner which guarantee safety level adequate to the risk of processing personal data. Your data may be transferred to the receivers in third countries, i.e. outside the European Economic Area, within the operation with the companies: Google Analytics, Google AdWords, Facebook and Pixel.

 

Profiling and monitoring your activity on our websites:

Your data is subject to automatic profiling, however it will not cause any legal effects towards you. Profiling your data consists in automated data processing for the forecast of personal preferences and interests. We also inform you that in order to turn off the tracking of your activities on our website you may use the application: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

How long will we store your data?

Your data will be processed and stored depending on the period of using IT technologies Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

 

What are your rights?

You are entitled to demand from Hodowla Alpak Coniraya ul. Zakrzeńskiego 48, 32-091 Sieborowice, Polska to correct, remove, restrict processing, receive and transfer to other controller, access/view the transferred personal data and additionally to file a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection. Profiling is used in Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. In the event of objection to profiling, we ask for changing the settings of your browser.\

 

How do we care about the safety of your data?

Your data is processed by AUTOSZYTENAMIARE.PL Damian Pałasz by means of IT systems which ensure safety of the processed data (by encoding the sent data, SSL certificates, periodic software updating, among others) with provision of technical and organizational means which ensure the level of safety adequate to the risk of processing.

 

 

Polityka cookie

Korzystając ze strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie tzw. ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub całkowicie zrezygnować z używania strony.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie w momencie, kiedy korzystasz z danej witryny internetowej. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swoją „długość życia” (tzn. czas jego istnienia), a także przypadkowo wygenerowany, unikalny numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używane są ciasteczka?

• Pomagają, aby strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu
• Pomagają lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań
• Służą do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć, jak używana jest strona oraz pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości statystyk.

 

Rodzaj pliku cookie – podmiotów zewnętrznych

• nazwa pliku cookie: _ga, _gat_UA-XXXXXXX-X
• cel wykorzystywania pliku cookie: Google Tag Manager, Google Analytics – Zbieranie anonimowych statystyk. Więcej na: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
• czy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny? Nie

 

Rodzaj pliku cookie – podmiotów zewnętrznych

• nazwa pliku cookie: fr
• cel wykorzystywania pliku cookie: Facebook – Zbieranie anonimowych statystyk o wykorzystaniu strony. Więcej na: https://www.facebook.com/about/privacy/
• czy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny? Nie

 

Konfigurowanie i usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub zażądać informacji o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (ustawienia przeglądarki internetowej).

 

Cookie privacy

By using this website you agree to the use of cookies in accordance withthe Cookies Policy. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings accordingly or leave the website.

What are cookies?
Cookies are small pieces of data saved and stored by your computer, tablet or smartphone during your visits to various internet sites. A cookie will typically contain the name of its website of origin, its lifetime (that is, the lifespan of the cookie), and a randomly generated unique number used to identify the browser through which a connection is made to the website.

What is the purpose of cookies?

• They help the website to operate more quickly and be more user-friendly,
• They help to make the content and adverts more relevant to you,
• They are used to collect anonymous statistics that give insights as to how websites are used and help to improve their functionality and content.

Types of cookies used by the website
Type of cookie – session state
Name of the cookie – qtrans_cookie_test, WP-cookie-info, icl_current_language (WordPress)
Purpose of cookie – storage the user’s session ID and current language version
Will the deletionof a cookie render the website unusable? No
Type of cookie – third-party
Name of the cookie – PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz
Google Maps, Google Analytics, Google ads – Collecting anonymous statistics. More on: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/.
Will the deletionof a cookie render the website unusable? No

Cookie configuration and removal

By default, a browser allows cookies to be stored in the user’s terminal equipment. This can be changed in the browser settings so as to block the automatic acceptance of cookies or to notify the user each time cookies are being sent to their device. Detailed information on cookie settings and options is available in the software (internet browser) settings tab.

Kontakt

Przyjedź do nas

  • Znakomite miejsce do zwiedzania
  • Naturalne produkty
  • Miejsce spotkań dla hodowców

Wyślij zapytanie Sklep firmowy